ECOSYSTEM VIET NAM

passion creative

Liferay Portal

Posted by millionking on August 29, 2012

Homepages

http://www.liferay.com/documentation/5.2

Có 2 version: Community Edition (CE) Open Source và Enterprise Edition (EE) có phí.
Nên down: “Download Liferay Portal 5.2.3 CE” : “Bundled with Tomcat5.5″. Version: Portal 6 còn BETA.

http://www.liferay.com/downloads/liferay-portal/overview

Tham khảo link này để setup môi trường:

http://www.liferay.com/community/wiki/-/wiki/Main/Liferay+for+Beginners

Download:

– jdk, ant
– Bundled with Tomcat5.5.zip
– liferay-portal-src-5.2.3.zip
– liferay-portal-ext-5.2.3
– Eclipse SE (version mới nhất)
– liferay-plugins-sdk-5.2.3.zip
– liferay-portal-doc-5.2.3.zip

Tạo thư mực:

– c:\project\liferay                    <—— xả nén Bundled with Tomcat5.5.zip
– c:\project\liferay\portal     <—— xả nén liferay-portal-src-5.2.3.zip
– c:\project\liferay\ext           <—— xả nén liferay-portal-ext-5.2.3.zip
–  c:\project\liferay\plugin    <—— xả nén liferay-plugin-sdk-5.2.3.zip
– Run Eclipse làm theo hướng dẫn setup môi trường link ở trên.

Một số lệnh ant:

– c:\project\liferay\portal> ant clean start build-ext
– c:\project\liferay\ext> ant clean deploy

– c:\project\liferay\plugin>
+ ant compile
+ ant war
+ ant deploy

– c:\project\liferay\plugin\themes> create newtheme “My New Theme”
– c:\project\liferay\plugin\portlets> create newportlet “My New Portlet”

Run liferay-portal

D:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\bin> startup.bat
– user: test@liferay.com
– password: test

Mặc định database của liferay dùng là HSQL nên khi deploy lại thì sẽ bị mất. Nên dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như mySQL, SQL Server, DB2…

Link download: http://sourceforge.net/projects/lportal/files/

Cấu hình mySQL cho liferay portal: install mySQL và tạo mới 1 database cho liferay portal

– Tạo file c:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\portal-ext.properties

jdbc.default.jndi.name=jdbc/LiferayPool

– Tạo file c:\Projects\liferay\tomcat-5.5.27\conf\Catalina\localhost\ROOT.xml

nằm trong tag <Context path=”” crossContext=”true”>

<Resource
name=”jdbc/LiferayPool”
auth=”Container”
type=”javax.sql.DataSource”
driverClassName=”com.mysql.jdbc.Driver”
url=”jdbc:mysql://localhost/<databaseName>?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8″
username=”yourusername”
password=”yourpassword”
maxActive=”200″
/>

Cấu hình xong, start Liferay Portal thì data sẽ tự động tạo trong database của mySQL. Vào kiếm tra thấy có tạo table là thành công.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: