ECOSYSTEM VIET NAM

passion creative

Install Liferay Portal

Posted by millionking on August 29, 2012

Bài viết hướng dẫn cài Liferay portal chạy trên Máy chủ ứng dụng Web Tomcat 6.0
Chuẩn bị các gói cài đặt trên môi trường Windows
Download:
jdk-6-windows-i586.exe(Phát triển ngôn ngữ Java và môi trường máy ảo Java)
apache-ant-1.8.1-bin.zip(để phát triển ứng dụng, cài đặt ANT để có thể biên dịch và phân phối)
liferay-portal-tomcat-6.0.4.zip(Gói liferay-portal)

Tiến hành cài đặt:

1. JDK (gồm JDK và môi tường máy ảo JRE)

– Không cài theo đường dẫn mặc định chọn lại đường dẫn C:\Java\jdk1.6.0; C:\Java\jre1.6.0
– Khi hoàn thành cài đặt tiến hành thiết lập biến môi trường (Environment Variables) để chạy JDK
– Right-click vào My Computer mở Properties.
– Mở tab Advanced và click vào nút Environment Variables và thêm vào biế hệ thống mới.
Thiết lập JAVA_HOME đế vị trí cài đặt C:\Java\jdk1.6.0
Thiết lập JRE_HOME đế vị trí cài đặt C:\Java\jre1.6.0

– Sau đó bổ sung biến PATH (Path variable): %JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOME%\bin;
– Click on OK.

2. Giải nén gói apache-ant-1.8.1-bin.zip vào C:\liferay\apache-ant-1.8.1 (Tạo thư mục C:\liferay)
Thiết lập bổ sung môi trường cho ANT tại PATH (Path variable): là C:\liferay\apache-ant-1.8.1\bin

Biến môi trường PATH:
Path: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOME%\bin;C:\liferay\apache-ant-1.8.1\bin

3. Kiểm tra biến môi trường đã thành công hay chưa. (Quan trọng)
Mở cmd -> C:
java -version
ant -version

4. Giải nén Gói liferay-portal liferay-portal-tomcat-6.0.4.zip vào C:\liferay
Chạy Liferay double-clicking tập tin startup.bat. trong C:\liferay\tomcat-6.0.26\bin
Liferay sẽ bắt đầu khởi tạo và chạy khoảng 30-60 giây tự động mở trình duyệt mặc định tại địa chỉ: http://localhost:8080

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: