ECOSYSTEM VIET NAM

passion creative

Một số lệnh hữu ích trong Oracle SQL Plus

Posted by millionking on December 8, 2011

 

stt Câu lệnh Ý nghĩa
1
 "/as sysdba"
Đăng nhập vào SQLPlus với quyền sysdba
2
connect user/pass;
Đăng nhập vào 1 tài khoản bất kỳ với username = user, password = pass.
3
select * from global_name;
Xem SID hay global name của cơ sở dữ liệu Oracle hiện tại
select * from v$version;
Hiển thị phiên bản của Oracle
4
select username from all_users order by username;
Liệt kê các users / schemas hiện có.Để bỏ qua các users mặc định của Oracle và chỉ liệt kê các user do bạn khởi tạo bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.
5
select table_name from all_tables where owner='USER1';
Liệt kê các bảng trong schema = user1.
6
select * from v$tablespace;
Liêt kê các tablespace hiện có
7
show user;
Hiển thị user đang đăng nhập vào Oracle.
8
alter user user1 identified by pass1;
Thay đổi password mới = pass1 của user1 trong Oracle
9
alter user sample_schema account unlock;
Unlock user trong Oracle

Các câu lệnh trên trừ câu lệnh số 1 là thực hiện từ cửa sổ Command Dos còn các câu lệnh từ 2 – 9 là thực hiện khi bạn đã đăng nhập vào SQL Plus. Quá trình đăng nhập vào SQL Plus được trình bày như bên dưới.

Để đăng nhập với tài khoản sysdba bạn vào cửa sổ Command Dos, sau đó gõ dòng lệnh

sqlplus “/as sysdba”

Bạn sẽ đăng nhập vào Oracle với chế độ sysdba mà không cần password.

image

Sau đó bạn đăng nhập với tài khoản username/password đã khởi tạo, VD để đăng nhập với tài khoản đã được khởi tạo như trong bài viết tạo mới schema trong oraclesample_schema/oracle_pass bạn gõ sqlplus, sau đó điền sample_schema vào mục user-nameoracle_pass vào mục password. Bạn sẽ đăng nhập thành công như hình vẽ.

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: